kontakt@sats-kbh.dk

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab (SATS), København.

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Københavns Universitet, Panum, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

§ 3 Kontingent

Foreningens årlige kontingent er 50 kr. Dette kan der fremsættes forslag om ændring af, på den ordinære generalforsamling.  

Kun medlemmer, der har betalt kontingent i den aktuelle kontingentperiode, har stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingentet opkræves pr. 1. september og kontingentperioden løber frem til 31. august det følgende år.

Medlemmer, der har indbetalt fastsatte kontingent i perioden 1. september og frem til den ordinære generalforsamling, kan ikke blive opkrævet eller få refunderet den difference, der måtte opstå, såfremt der på den ordinære generalforsamling vedtages ændringer i kontingentets størrelse.

§ 4 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for anæstesi, akutmedicin og traumatologi hos medicinstuderende samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse.

§ 5 Arbejdsområder

Foreningens formål søges opfyldt blandt andet gennem kurser og foredrag. Der afholdes månedlige møder med faglige oplæg såfremt andet ikke er annonceret. Møder og arrangementer annonceres på hjemmesiden.

§ 6 Medlemmer

Alle medicinstuderende ved danske universiteter kan optages som medlem. Kun medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og månedsmøder.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Til generalforsamlingen vælges de ni medlemmer, hvorefter de enkelte poster vælges internt i den nye bestyrelse på et konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.

Foreningen skal til enhver tid have en formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens aktiviteter, og en kasserer, der varetager foreningens økonomi.
Øvrige bestyrelsesposters indhold og ansvarsområder defineres af bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde. De resterende poster defineres på baggrund af foreningens behov, og dette meldes ud til medlemmerne.

Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen mellem møderne efter retningslinjer udstukket på disse. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil.

Stk.2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle samarbejdsorganisationer.

§ 8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formand, kasserer og ét øvrigt bestyrelsesmedlem.

§ 9 Økonomi og regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

§ 10 Ordinær generalforsamling

I hvert års oktober måned afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker via  
hjemmeside med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden
indeholdende indkomne forslag fremvises ved generalforsamlingens begyndelse til de
fremmødte.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

 

Alle medlemmer har ret til at fremsætte forslag.

Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte
medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis et
medlem ønsker det.

Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

§ 12 Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk.2. Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende generalforsamlinger.

Vedtægterne er vedtaget på SATS’s stiftende generalforsamling den 13. september 1999. Med ændringer fra generalforsamlingen 2. oktober 2002, ekstraordinær generalforsamling d. 4. november 2009, generalforsamling 2. oktober 2013, ekstraordinær generalforsamling 8. april 2015, generalforsamling 7. oktober 2015, ekstraordinær generalforsamling 4. november 2015 og ekstraordinær generalforsamling 7. februar 2018.