kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

9 dec 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

//
Kommentarer0

Introduktion
Efter §10 i de nuværende vedtægter indkalder bestyrelsen, inklusiv mindst 10 medlemmer, hermed til ekstraordinær generalforsamling. De emner der ønskes behandlet beskrives nedenfor. Indkaldelsen sker efter vedtægterne med mindst 1 uges varsel, hvor forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 3 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Praktisk
Den ekstraordinær generelforsamling afholdes efter månedsmøde d. 07.02.18 kl. 16.15

 

Ændrede vedtægter til vedtagelse:

§3 – Kontigent

Forslag om ændring fra:

Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kun medlemmer, der har betalt kontingent for det forgangne år, eller som inden den ordinære generalforsamling har betalt kontingent for det nye år, har stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingentet opkræves pr. 1. september og kontingentperioden løber frem til 31. august det følgende år.

Medlemmer, der har indbetalt det på forrige generalforsamling fastsatte kontingent i perioden 1. september og frem til den ordinære generalforsamling, kan ikke blive opkrævet eller få refunderet den difference, der måtte opstå, såfremt der på den ordinære generalforsamling vedtages ændringer i kontingentets størrelse.

Ændring til:
Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling –> Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Medlemmer, der har indbetalt det på forrige generalforsamling fastsatte kontingent i perioden 1. september og frem til den ordinære generalforsamling, kan ikke blive opkrævet eller få refunderet den difference, der måtte opstå, såfremt der på den ordinære generalforsamling vedtages ændringer i kontingentets størrelse –> Medlemmer, der har indbetalt fastsatte kontingent i perioden 1. september og frem til den ordinære generalforsamling, kan ikke blive opkrævet eller få refunderet den difference, der måtte opstå, såfremt der på den ordinære generalforsamling vedtages ændringer i kontingentets størrelse.

§4 – Formål

Forslag om ændring fra:

Foreningens formål er at fremme interessen for anæstesi, akutmedicin og traumatologi samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse.

Ændring til:
Foreningens formål er at fremme interessen for anæstesi, akutmedicin og traumatologi samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse –> Foreningens formål er at fremme interessen for anæstesi, akutmedicin og traumatologi hos medicinstuderende samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse områder.

§5 – Arbejdsområder

Forslag om ændring fra:

Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag. Der afholdes månedlige møder såfremt andet ikke er annonceret. Møder og arrangementer annonceres på hjemmesiden.

Ændring til:
Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag. Der afholdes månedlige møder såfremt andet ikke er annonceret. Møder og arrangementer annonceres på hjemmesiden –> Foreningens formål søges opfyldt blandt andet gennem kurser og foredrag. Der afholdes månedlige møder med faglige oplæg såfremt andet ikke er annonceret. Møder og arrangementer annonceres på hjemmesiden

§6 – Medlemmer
Forslag om ændring fra:

Som medlemmer optages danske medicinstuderende. Kun medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og møder.

 

Ændring til:

Som medlemmer optages danske medicinstuderende. Kun medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og møder –> Alle medicinstuderende ved danske universiteter kan optages som medlem. Kun medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og månedsmøder.

§7 – Bestyrelsen

Forslag om ændring fra:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Til generalforsamlingen vælges først formanden efterfulgt af valg af bestyrelses øvrige 8 medlemmer. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.

Foreningen skal til enhver tid have en formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens aktiviteter, og en kasserer, der varetager foreningens økonomi.
Øvrige bestyrelsesposters indhold og ansvarsområder defineres af bestyrelsen på baggrund af foreningens behov, og dette meldes ud til medlemmerne.

Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen mellem møderne efter retningslinjer udstukket på disse. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil.

Stk.2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle samarbejdsorganisationer.

Ændring til:
Til generalforsamlingen vælges først formanden efterfulgt af valg af bestyrelses øvrige 8 medlemmer. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.

Foreningen skal til enhver tid have en formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens aktiviteter, og en kasserer, der varetager foreningens økonomi.
Øvrige bestyrelsesposters indhold og ansvarsområder defineres af bestyrelsen på baggrund af foreningens behov, og dette meldes ud til medlemmerne –> Til generalforsamlingen vælges de ni medlemmer, hvorefter de enkelte poster vælges internt i den nye bestyrelse på et konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.
Foreningen skal til enhver tid have en formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens aktiviteter, og en kasserer, der varetager foreningens økonomi.

 

Tilføjelse af vedtægt:

§8 – Tegningsret

Foreningen tegnes af formand, kasserer og ét øvrigt bestyrelsesmedlem.

 

 

Skriv en kommentar